fbpx

How to Setup Email Auto Responders

Hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

How to Setup Email Auto Responders

In thi tutorial we will show you how to create and use email autoresponders

Auto Responders allow you to set automatic answers for email accounts. For example, your customers can receive a confirmation that their inquiry has been received or if you go on vacation you can inform your friends that you are not available at the moment.
Check out the Creating Email Autoresponders video tutorial: Creating Email Autoresponders Video Tutorial

Creating Email Auto Responders Detailed Tutorial

STEP 1:To access the auto responders menu, click on the Auto Responders icon on the main screen of your cPanel interface.
STEP 2:To add a new auto responder, click on the Add Auto Responder button.
STEP 3:Enter the email address you wish to send the auto-responses from, the name you wish the message to come from, the subject of the auto-response email, select a character set from the drop-down menu and choose whether the message will be displayed in the HTML format. Finally, type in the message in the Body field.

Step 4: Click on the Create/Modify button to create the auto-responder.

You can modify an existing auto-responder by clicking on the Edit button next to it.
To delete an auto-responder, simply click on the Delete link next to it.
Make sure you are using a valid email address in the Email field.


Hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Xin chào tôi là Tuyên. Tôi viết blog này nhằm giúp bạn một phần nào đó trong hành trình đạt 5 mục tiêu cuộc đời: Cống hiến, bình an, sức khỏe, mối quan hệ hoàn hảo, tự do tài chính.
Posts created 58

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
>